Yellow חויבה לפצות עובדת שפוטרה לאחר לידה

בית הדין הארצי לעבדוה קנס את הרשת ב-50,000 ש"ח לאחר שפיטרה עובדת מיד בתום חופשת הלידה.

בתום חופשת הלידה של אורלי מורי, מנהלת חשבונות בחברה, היא קיבלה הודעת פיטורים.

השופטת וירט-לבנה קבעה בפסק דין תקדימי את היקף חובתו של המעסיק להחזיר עובדת לעבודה לאחר תום תקופת חופשת הלידה, הן בהיבט של חוק עבודת נשים והן בהיבט של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. השופטת פסקה, כי על המעביד להחזיר יולדת לעבודה בפועל, ולא ניתן לפדות תקופה מוגנת זו בכסף.

השופטת קבעה כי הוראות החוק מחייבות את המעסיק לקבל את העובדת חזרה לעבודה לתקופה מסוימת, על מנת לתת לה "הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה". השופטת אף קבעה כי פדיון כספי של תקופת איסור הפיטורים לאחר תום חופשת הלידה מהווה הפרה של חוק עבודת נשים המזכה את העובדת בפיצוי כספי נוסף בגין פיטוריה שלא כדין.

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3520005,00.html