העובדת פוטרה יום לאחר שהודיעה שהיא בהריון ותקבל פיצוי עד הלידה

קרן עבדה בחברת רוטנברג תקשורת בע"מ בתפקיד גרפיקאית, במשך 3 חודשים וחצי.

השאלה העיקרית בפרשה זו נסובה על השאלה האם פיטוריה של קרן נבעו מסיבות ענייניות כטענת החברה, או שמא היא פוטרה בשל היותה בהריון.

הלכה היא שמערכת היחסים בין עובדים למעבידים שונה ממערכת חוזית רגילה משום מאפייניה המיוחדים. על כן, כאשר מעביד מפטר עובד, בין שמדובר במעביד פרטי ובין שמדובר במעביד ציבורי או דו-מהותי, עליו לעשות כן בתום לב ומתוך שיקולים רלוונטיים. לפיכך, פיטורים שנעשו ממניעים פסולים הם פיטורים שלא כדין - גם כשבוצעו מכוח זכותו הקניינית של המעביד לפטר. גם גוף פרטי אינו רשאי לפטר בשרירות ושלא בתום לב.

אחד המכשולים הקשים העומדים בפני תובעים בגין אפליה בעבודה הוא המכשול הראיתי. הקושי הראיתי הטמון בהוכחתה של אפליה בא לידי ביטוי, במסגרת ההליך המשפטי, בהיפוך נטל הראייה הקבוע בסעיף 9 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בית הדין קבע כי מכתב הפיטורים נמסר לקרן יום אחד בלבד לאחר שהודיעה לחברה שהיא בהריון.

קרן טענה שלא הייתה קיימת כל סיבה עניינית בעטיה החליטה החברה לסיים את יחסי העבודה בין הצדדים. לגרסתה של קרן היא ביצעה את תפקידה במסירות, בנאמנות, במקצועיות גבוהה ולשביעות רצונה של החברה, כמו כן, במועד פיטוריה הייתה זקוקה החברה לכוח אדם בשל עומס רב בעבודה.

בית הדין לא שוכנע כי פיטוריה של קרן נבעו בשל חוסר שביעות רצון מתמשך מעבודתה, טענות אלו הועלו על ידי החברה ללא כל ביסוס, באופן כללי וללא פירוט. מחומר הראיות שהוצג בפני בית הדין עולה באופן ברור כי סמוך לפיטוריה של קרן הזדרזו בחברה לחפש מחליפה למשרה אותה מילאה, וימים ספורים לאחר פיטוריה של קרן, פרסמה החברה מודעת "דרושים" בעיתון למשרה מיידית לתפקיד.

 

הסעדים:

     - 16,000 ש"ח פיצוי עבור אבדן הכנסה בתקופת ההיריון ממועד הפיטורים ועד למועד יציאתה לחושת לידה.

- 1,411 ש"ח הפרשי דמי לידה.

- 400 ש"ח עבור פדיון חופשה שנתית.

- 200 ש"ח שכר עבודה עבור עבודה ביום האחרון להעסקתה.

- 3,000 ש"ח פיצוי בגין נזק לא ממוני לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

עוד נדרשה החברה לשלם לקרן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח.

 

עב (ת"א) 5803/03 קרן שמעון נ' רוטנברג תקשורת בע"מ (12.9.06, פורסם בנבו)

לקריאת פסק הדין המלא